Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PWR Cleaning, gevestigd te , Izenbergestraat 24,Leisele 8691


Versie geldig vanaf 08 Maart 2015


1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PWR Cleaning en op iedere tussen

 PWR Cleaning en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder


toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PWR Cleaning. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk


exemplaar.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord


gaat. PWR Cleaning behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken


van de looptijd te wijzigen.


1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van


derden niet door PWR Cleaning erkend.


1.4  PWR Cleaning garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in


het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering


2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal PWR Cleaning bestellingen tenminste binnen 30 dagen


uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders


overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is


om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan


ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht


de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


2.3 Aan de leveringsplicht van PWR Cleaning zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door


 PWR Cleaning geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het


rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot


levering.


2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen


rechten worden ontleend.


3. Prijzen


3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk


maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.


3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten


wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),


heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder


opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De


afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na


ontvangst schriftelijk melding te maken bij PWR Cleaning. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14


dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product


slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van


het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen


28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en


duidelijke instructies.


De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een


bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief


accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn


gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt PWR Cleaning zicht het recht om


waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt


PWR Cleaning binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van


retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg


voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel


berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een


deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.


Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden


nimmer gerestitueerd.


Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:


dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is


begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard


dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;


goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de


leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen


goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk


persoonlijk karakter hebben


produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).


verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden


en waarvan de verzegeling na levering is verbroken


verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken


voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die


snel kunnen bederven of verouderen


de levering van losse kranten en tijdschriften


5. Gegevensbeheer


5.1 Indien u een bestelling plaatst bij PWR Cleaning, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand


van PWR Cleaning. PWR Cleaning houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet


verstrekken aan derden.


5.2 PWR Cleaning respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een


vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


5.3 PWR Cleaning maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf


van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit


6.1 De ondernemer

 staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod


vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de


totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en


vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de


ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over


te gaan tot terugzending aan PWR Cleaning ) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek


schriftelijk te melden aan PWR Cleaning . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele


verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,


beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,


doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.


6.4 Indien klachten van de afnemer door PWR Cleaning gegrond worden bevonden, zal PWR Cleaning de


geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van


PWR Cleaning bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar


keuze van PWR Cleaning) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering


van PWR Cleaning gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PWR Cleaning voor enige andere vorm van


schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,


vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


6.5 PWR Cleaning is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste


roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.


6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PWR Cleaning in gebreke is; B) de afnemer de


geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de


geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of


in strijd met de aanwijzingen van PWR Cleaning en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;


7. Aanbiedingen


7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.


7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PWR Cleaning zich het recht voor de


aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te


wijken.


7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden PWR Cleaning slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


7.4 Aanbiedingen van PWR Cleaning gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


7.5 PWR Cleaning kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat


de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.


7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen PWR Cleaning en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door


PWR Cleaning op haalbaarheid is beoordeeld.


8.2 PWR Cleaning behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te


accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na


vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties


9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen


van etiketten, etc. op de internetsite van PWR Cleaning gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen


geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht


10.1 PWR Cleaning is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden


nagekomen ten gevolge van overmacht.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet


voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het


Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden


geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de


aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PWR Cleaning alsmede van hulppersonen,


ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


10.3 PWR Cleaning behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en


is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud


van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PWR Cleaning


gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


10.4 Indien PWR Cleaning bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft


voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.


het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het


een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige


waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid


11.1 PWR Cleaning is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door


verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of


raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud


12.1 Eigendom van alle door PWR Cleaning aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij


PWR Cleaning zolang de afnemer de vorderingen van PWR Cleaning uit hoofde van de overeenkomst of


eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te


verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de


afnemer de vorderingen van PWR Cleaning wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige


verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,


een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


12.2 De door PWR Cleaning geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het


kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige


andere wijze te bezwaren.


12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PWR Cleaning of een door


PWR Cleaning aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PWR Cleaning haar eigendomsrechten wil


uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar


mee te nemen.


12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop


willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplichtPWR Cleaning  zo snel als redelijkerwijs verwacht


mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te


houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op


eerste verzoek ter inzage te geven aan PWR Cleaning.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen  en koper, welke niet in onderling


overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gent,afdeling Veurne kennis,


tenzij PWR Cleaning er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van

de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de

kantonrechter.